DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THEO NĐ 26/2019/NĐ-CP

Cập nhật đến ngày 09/7/2021

Nguồn: Chi cục Thủy sản