CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT

Cập nhật đến ngày 08/02/2023

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THEO NĐ 26/2019/NĐ-CP

Nguồn: Chi cục thủy sản