CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT

Cập nhật đến ngày 31/5/2024

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THEO NĐ 26/2019/NĐ-CP

 

 

 

 

Nguồn: Chi cục thủy sản