Dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực (Hạn tháng, tháng 12/2020) (01-12-2020)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

Ngư trường Vịnh Bắc bộ

- Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 250kg/mẻ)

Không xuất hiện

- Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (100-250kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o30’N – 21o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

- Ngư trường có khả năng khai thác thấp (50-100kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (1/2021) sẽ phát hành vào 01/1/2021.