Dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực (Hạn tháng, tháng 6/2020) (01-06-2020)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

Ngư trường Vịnh Bắc bộ

- Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 250kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N – 20°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N – 19°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E.

- Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (100-250kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°30’N – 21°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N – 20°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°30’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°30’N – 19°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 19°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

- Ngư trường có khả năng khai thác thấp (50-100kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N – 21°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N – 20°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°00’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°30’N – 18°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

Bản đồ màu

Bản đồ đen trắng

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (7/2020) sẽ phát hành vào 01/7/2020.