Dự báo ngư trường khai thác nghề rê

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê

 (Hạn tháng, tháng 01/2018)

(02-01-2018)

 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN
Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực phía nam đảo Bạch Long Vĩ có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N – 14o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E và từ 110o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E và từ 109o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’N – 16o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N – 14o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 111o30’E và từ 112o00’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’N – 12o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 114o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o00’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o30’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 11o00’N và kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 10o00’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao (>70kg/km lưới)

+ Không có khu vực tập trung

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20-70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 103o30’E - 104o30’E.

Bản đồ đen trắng

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (02/2018) sẽ phát hành vào 01/02/2018.

Nguồn: Tổng cục Thủy sản