Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 1/2021) (04-01-2021)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới)

Không xuất hiện

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’ - 12o00’N và kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o30’ - 11o00’N và kinh độ đông từ 112o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 9o00’N và kinh độ đông từ 111o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 9o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 8o30’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 7o30’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o30’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

Không xuất hiện

      - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 9o00’N và kinh độ đông từ 103o00’E - 104o30’E.

Bản đồ màuBản đồ đen trắngGhi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (2/2021) sẽ phát hành vào 01/2/2021.