Hội nghị triển khai phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành thủy sản

Ngày 06/12/2019, Chi cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản). Đây là lần thứ 4 Chi cục tổ chức tập huấn cho các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, đồng thời phổ biến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản (Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 8 năm 2019 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường thủy sản (Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 8 năm 2019 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản). Tham dự hội nghị có hơn 120 đại biểu của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Qua hội nghị, Chi cục đã tháo gỡ một số vướng mắc trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của cơ sở để đáp ứng theo quy định hiện hành.

 

Nguồn: Chi cục Thủy sản