PHÁT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 CỦA CHI CỤC THỦY SẢN

Chi cục Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về nuôi trồng, thức ăn thủy sản, chất lượng giống thuỷ sản, khai thác, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản. Hiện Chi cục đang thực hiện 23 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 3359/QĐ-UBND ngày ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định 1484/QĐ-UBND ngày ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có 03 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

1. Thủ tục cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

3. Thủ tục xóa đăng ký tàu cá.

Nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức dễ thực hiện thủ tục theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet hoặc trên thiết bị điện tử thông minh; Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ; Chủ động các công việc khác của công dân; Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến; qua tin nhắn điện thoại; địa chỉ email) Chi cục Thủy sản hướng dẫn cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thực hiện theo các nội dung sau:

CLIP HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

Biên tập và thực hiện: CHI CỤC THỦY SẢN TPHCM