Quyết định 2840/QĐ-BNN-TCTS

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt
thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản
có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động
nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm 
thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO);
- Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-BNN-TCCB ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ kiểm
soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu,
quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ
khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;
- Căn cứ Quyết định số 4384/QĐ-BNN-TCCB ngày 03 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ tham 
mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ quy định tại Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đến năm 2025;
- Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định và công bố đợt I năm 2021 Danh sách 02 cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có
nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng các Cục: Thú y, Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thủy sản; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tải về bản đầy đủ