Quyết định 2845/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ (Quy trình 4)

QUY TRÌNH 4

Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận

 xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2845 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 8  năm 2020

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Tải về Quyết định số  2845 /QĐ-UBND

Tải về quy trình 4 (Phiếu kiểm soát thu hoạch và giấy chứng nhận xuất xứ)

Nguồn: Ủy ban nhân dân Tp.HCM