Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021 về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nhấn vào đây để xem chi tiết