Thông báo 387/TB-CCTS của Chi cục Thủy sản

Về việc thay đổi phương thức làm việc trong trường hợp phải thực hiện giản cách xã hội tại địa phương theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung thông báo

Nguồn: Chi cục Thủy sản