Thông báo đo thân nhiệt khi ra vào Chi cục Thủy sản