Thông báo Kết quả Quan trắc cảnh báo môi trường nước nuôi thủy sản

Đợt thu mẫu ngày 05/4/2019