THÔNG BÁO MỜI THẦU (TBMT IB2300042547)

Nguồn: Chi cục Thủy sản