Thông báo tiếp nhận lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác