Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020