THÔNG BÁO Về kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản (Ngày thu mẫu 24/7/2021)

Nguồn: Chi cục Thủy sản