THÔNG BÁO Về kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản (Ngày thu mẫu 26/4/2021)

 

Nguồn: Chi cục Thủy sản