Thông báo về kết quả xếp loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của tàu cá

Nguồn: Chi cục thủy sản