THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU HÀNH CÁC SẢN PHẨM PHỤC VỤ TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN