THÔNG BÁO: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Nguồn: Chi cục Thủy sản