Thông báo về việc tiếp tục thực hiện việc siết chặt và tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Nguồn: Chi cục Thủy sản