V/v đề nghị cung cấp báo giá cung cấp giống Cá Lăng Đuôi Đỏ.

Nguồn: Chi cục Thuy sản