V/v đề nghị cung cấp báo giá cung cấp giống Cá Mú.

Nguồn: Chi cục Thủy sản