V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Chi cục Thủy sản

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC THUỶ SẢN

Số: 712/TB-CCTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng  8 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Chi cục Thủy sản

 
 

 

Thực hiện Thông báo số 162/TB-SNN ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19,

Chi cục Thủy sản thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Giao Trưởng các Phòng, Trạm

- Theo dõi sát thông tin, cập nhật chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục quán triệt thực hiện kiên trì nguyên tắc chống dịch: Ngăn chặn – Phát hiện – Cách ly – Khoanh vùng – Dập dịch (đặc biệt chú trọng khâu phát hiện) chỉ đạo theo phương châm phù hợp trong tình hình mới là "phòng dịch sớm – phát hiện kịp thời – cách ly triệt để". Phát huy tinh thần "mỗi người dân là một chiến sỹ tham gia chống dịch", phải tự giác bảo vệ chính bản thân và gia đình trước nguy cơ dịch bệnh.

- Tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như các hội nghị, hội thảo chưa cần thiết. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (Trừ trường học, bệnh viện…).

- Triển khai họp, hội nghị trực tuyến, áp dụng công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến (Theo hướng dẫn tại Công văn số 1927/SNN-VP ngày 18/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Đối với các cuộc họp trực tiếp (khi thật sự cần thiết): Người dự họp phải đeo khẩu trang, hạn chế bắt tay, trao đổi ở cự ly gần; rửa tay trước và sau cuộc họp. Tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (theo khuyến cáo của Bộ Y tế): Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, sử dụng dung dịch sát khuẩn khi ra vào phòng họp; thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan, khuyến cáo toàn thể người lao động cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh để truy vết nguồn lây trong cộng đồng.

- Có phương án dự phòng đảm bảo xử lý công việc thông suốt trong trường hợp cá nhân được cách ly hoặc phải phong tỏa cơ quan; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, đăng tải, chia sẻ thông tin về diễn biến dịch và các vấn đề có liên quan.

- Phân công 01 nhân sự theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị mình.

2. Chế độ báo cáo điện tử (không gửi văn bản giấy)

- Thống kê danh sách các cá nhân, tổ chức từng đến Thành phố Đà Nẵng (từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) liên hệ, thông báo cho chính quyền và y tế địa phương để được giám sát theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời các Phòng, Trạm theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của các trường hợp này.

- Các Phòng, Trạm báo cáo khẩn cấp các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19, hoặc có phát sinh các tình huống khẩn cấp khác.

- Các Phòng, Trạm thực hiện báo cáo điện tử, gửi file vào Email: ccts.snn@tphcm.gov.vn.

3. Giao Phòng Hành chính tổng hợp thông tin đến các các Phòng, Trạm thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trên đây là thông báo của Chi cục Thủy sản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Chi cục;

- Các phòng, trạm (thực hiện);

- Website Chi cục;

- Lưu: VT, NPS.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Võ Thị Mộng Thu