Xây dựng cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất an toàn dịch bệnh

(Mard-24/10/2016): Ngày 07/10/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BNN-TY về việc ban hành kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.

 

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là xây dựng thành công các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất được chứng nhận an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và theo yêu cầu của nước nhập khẩu để có thể xuất khẩu tôm nguyên con và các sản phẩm tôm của Việt Nam đi các nước trên thế giới. 
Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng, trình ban hành hoặc trực tiếp ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020.
UBND các tỉnh trọng điểm về sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương phẩm ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí và chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để tạo ra các vùng có nguy cơ thấp về dịch bệnh trên tôm, các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh. 
Kết thúc năm 2017, có ít nhất 10% số cơ sở sản xuất tôm giống có quy mô sản xuất mỗi năm trên 1 tỷ tôm post đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
Các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng thành công và được chứng nhận là các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh theo quy định của Thông tư 14 và của OIE; phấn đấu trong năm 2017, có ít nhất 1 doanh nghiệp được chứng nhận là cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của OIE để có thể xuất khẩu tôm nguyên con và các sản phẩm tôm đi các nước.
Cũng cố, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả hệ thống báo cáo và xử lý dịch bệnh từ Trung ương đến địa phương; hệ thống kiểm soát sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh vào cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Nghiên cứu, tổng hợp, phố biến và hướng dẫn các doanh nghiệp nuôi tôm về các quy định của OIE và các nước, nhất là các nước có quy định nghiêm ngặt về vệ sinh thú ý đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam; các quy định của Việt Nam làm cơ sở tổ chức thực hiện.
Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác thú y thủy sản và về giám sát dịch bệnh và chứng nhận cơ sở có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, Cục Thú y cũng cần xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh quốc gia. 
Các đơn vị liên quan có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và thông tin tuyên truyền; tổ chức xây dựng, đánh giá và chứng nhận cơ sở sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Thành Công

Nguồn: http://www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=46072&Page=1